Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sekretariatet,

Aalborg
22-09-2017

Opslag af censorater i Censorkorpset for Jurauddannelsen i Danmark

Kontakt

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sekretariatet

Slotsholmsgade 10-12
1216
København K
Praktisk information
Oprettet:
22-09-2017
Udløber:
22-10-2017
Kviknummer:
LJA-49173483
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan
Fra:
Til:
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Beskikkelse, herunder genbeskikkelse, af censorer til Censorkorpset for Jurauddannelsen i Danmark for perioden 1. april 2018 31. marts 2022

 

I overensstemmelse med bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser BEK nr. 1062 af 30/06/2016 (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i Censorkorpset for Jurauddannelsen i Danmark (Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet) for perioden 1. april 2018 31. marts 2022.  Der kan ske såvel ny beskikkelse som genbeskikkelse.

 

Beskikkelserne forestås af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet for Jura, der rådfører sig med universiteterne.

 

Opgaver:

 • virke som censor ved jurauddannelsens eksterne prøver ved alle fire universiteter,

 • rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med jurauddannelsens og undervisningens mål,

 • ved hver eksamens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet,

 • medvirke ved behandling af klager og anker over prøver,

 • kommentere udkast til eksamensopgaver inden eksamen,

 • medvirke til kvalitetsudvikling af uddannelsen, herunder kvaliteten/metoden i undervisningen på de enkelte universiteter, og

 • rådgive om uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedet og det videre uddannelsesforløb.

 

Censorerne skal ifølge eksamensbekendtgørelsen påse, at kravene ved uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningerne samt sikre, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse i overensstemmelse med reglerne i karakterbekendtgørelsen.

 

Censorerne skal afgive indberetning, hvis ovennævnte forhold ikke er opfyldt, eller hvis der er en formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af jurauddannelsen.

 

Man kan ikke virke som censor ved et universitet, hvor man selv er ansat eller har været ansat inden for de seneste 2 år.

 

Censorformandskabet fordeler (via IT systemet CensorIT) efter samråd med universiteterne opgaverne til censur blandt censorerne på en sådan måde, at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censor-opgaver. Der må i eksamensperioder, typisk maj-juni samt december-januar, forventes afsat tid til at varetage censorhvervet, og der forventes stor fleksibilitet i tilfælde, hvor en omfordeling er relevant. Censorkorpset dækker flere universiteter, og censorerne skal tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden. Censorerne er generalister, men censorformandskabet kan ved fordelingen tage hensyn til særlige forudsætninger med hensyn til censorernes fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver.

 

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Uddannelses- og forskningsministeriet arbejder netop nu på et nyt censorsystem. Ministeriets forslag til forbedring kan læses på deres hjemmeside http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/et-bedre-censorsystem-skal-styrke-kvaliteten-pa-uddannelserne

 

Kvalifikationer:

 • en relevant uddannelse på kandidatniveau,

 • indgående og aktuelt kendskab til juraens videnskabelige discipliner, herunder teori og metoder,

 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i jurauddannelsen, 

 • aktuel viden om jurauddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov,

 • engagement i juraens fremtid og nationale og internationale samfundsmæssige placering,

 • interesse eller erfaring med didaktik og/eller kvalitetsudviklingsarbejde,

 • relevant undervisningserfaring,

 • gerne gode engelskkundskaber

 • praktisk juridisk erfaring

 • da alle prøver allokeres igennem IT systemet CensorIT samt mange eksaminer er blevet digitaliseret forventes der er et digitalt kendskab på brugerniveau

 

Censorformandskabets basale kriterier for indstilling af censorer til Uddannelses- og Forskningsministeriet:

 • generalist (så man er i stand til at virke som censor i de fleste fag på jurauddannelsen),

 • at det samlede censorkorps dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i jurauddannelsen, og de ansættelsesområder, som uddannelsen sigter mod, 

 • at der i censorkorpset indgår personer, der har eller har haft deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelserne sigter mod, både traditionelle og nye juridiske arbejdsområder, herunder erhvervslivet, retssektoren, offentlig administration, internationale organisationer mv.,

 • at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer,

 

Honorering:
Censorerne honoreres i henhold til gældende aftale. Timesatsen udgør kr. 431,99 (sats pr. april 2017). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm for honorering. Rejseudgifter refunderes efter statens regler.

 

Ansøgninger:
Ansøgningen om beskikkelse, herunder genbeskikkelse foretages elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside: https://jura.censor-it.dk

 

Ansøgningen skal være indgivet senest den 22. oktober 2017.

 

Spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved Helle J.V. Henriksen på tlf. 99 40 28 09 eller mail: hjh@law.aau.dk.


Skriv gerne at du har set jobbet hos Djøfs Jobunivers...

Populære job
Lignende job
Bjorgvin Eiendomsmegling Vest
Bergen
Frist:
18-04-2018