Gem annonce

Er du en af vores nye praktikanter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet?

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
09-02-2024

Drømmer du om at afprøve dine evner fra studiet og prøve kræfter med arbejdet i et departement tæt på det politiske miljø? Vil du være med til at skabe endnu bedre velfærd på indenrigs- og sundhedsområdet? Så er du måske en af vores nye praktikanter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Om Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement

I Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejder vi for at styrke sammenhængskraften og fremme sundheden og velfærden i Danmark.

 

Vi værner om borgernes frie valg og lige adgang til god forebyggelse og behandling. Vi arbejder for gode og ensartede kommunale og regionale rammevilkår, for flere sunde leveår, og for at sikre et robust sundhedsvæsen i udvikling. Vi bidrager til holdbarpolitikudvikling ved at inddrage omverdenen og skaber derigennem grundlaget for, at regeringen kan lave løsninger, der peger frem og kan føres ud i livet.

 

Din hverdag hos os

Som praktikant får du indblik i den indenrigs- og sundhedspolitiske dagsorden og de arbejdsgange, der ligger bag både politikudvikling og implementering af f.eks. politiske aftaler og lovgivning.

 

Til efterårssemestret 2024 søger vi praktikanter fordelt på nedenstående kontorer:

 • Beredskab og Smitsomme Sygdomme

 • Borgernær Sundhed

 • Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed

 • Demokrati

 • Enhed for Life Science

 • Epidemihåndtering og Kvalitet i Sundhedsvæsnet

 • Forebyggelse og Strålebeskyttelse

 • Internationale Forhold

 • Koncernøkonomi

 • Lægemidler

 • Psykiatri og Misbrug

 • Stab, Medier og Strategi

 • Sundhedsjura

 • Sundhedsøkonomi og Analyse

 • Sygehuspolitik

 • Team Borgerbreve

Se en kort beskrivelse af kontorerne nederst i stillingsopslaget. Du kan også læse mere på vores hjemmeside: Organisation | Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sum.dk).

 

Du vil være tilknyttet ét kontor som praktikant og får her en fast praktikantvejleder. Du vil også indgå i et fast netværk med de andre praktikanter i ministeriet.

 

Vi tilbyder

Som praktikant hos os får du et unikt indblik i det politiske maskinrum og bliver en del af et fagligt udviklende miljø. Du kan forvente at blive udfordret, få ansvar og prøve dig selv af med forskellige typer af arbejdsopgaver.

 

Eksempler på mulige opgaver:

 • bidrage til lovforberedende arbejde

 • udarbejde policy-forslag

 • besvare spørgsmål fra Folketinget

 • bidrage til samrådsmateriale

 • skrive notater og sagsfremstillinger til brug for f.eks. politiske forhandlinger

 • bidrage til mødemateriale til indenrigs- og sundhedsministerens møder med bl.a. ordførere og interessenter

 • arbejde med aktindsigtssager

 • kommunikere med borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder.

Mulighederne er mange, og vi bestræber os på, at du får prøvet så meget som muligt. Vi er vant til at have praktikanter og sørger for rammer, der giver mulighed for, at du kan sætte dit eget præg - og vi tager selvfølgelig højde for din uddannelsesmæssige baggrund i forhold til arbejdsopgaverne.

 

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig, humanistisk eller anden relevant uddannelse.

 

Herudover ser vi gerne, at du:

 • har interesse for indenrigs- og sundhedsområdet og følger med i samfundsdebatten

 • har politisk forståelse og et højt fagligt niveau

 • er god til skriftlig og mundtlig kommunikation

 • har gode samarbejdsevner og et godt humør

 • arbejder selvstændigt og udviser initiativ.

 

Praktiske oplysninger

Praktikperioden løber primo september 2024 til medio januar 2025.

 

Det er afgørende, at praktikforløbet er meritgivende, og at du optjener ECTS-point under praktikperioden. Vi er fleksible i forhold til at opfylde kravene i din studieordning.

 

Arbejdsstedet er departementet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmsgade 10 og 12, 1216 København K. Det ugentlige timetal er som udgangspunkt 30-37 timer. Praktikken er ulønnet.

 

Som praktikant vil der være mulighed for at blive ansat som studentermedhjælper 7 timer om ugen sideløbende med praktikperioden.

 

Ansættelse som studentermedhjælper sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende timelønnede.

 

Der kan være mulighed for at fastholde studiejob efter praktikperiodens udløb.

 

Vil du vide mere?

Få mere at vide om praktikantstillingerne ved at kontakte Christoffer Koch på tlf. 2339 9741.

 

Er du interesseret?

Klik på søg stillingen og send din ansøgning inkl. eksamensbeviser, karakteroversigt og CV. Hvis du er interesseret i praktikophold i et specifikt kontor, må du meget gerne angive det i din ansøgning. Du er også velkommen til at sende en generel ansøgning.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11. Du vil før samtalen blive bedt om at løse en case.

 

Kontorbeskrivelser

Beredskab og smitsomme sygdomme

I kontoret for beredskab og smitsomme sygdomme arbejder vi bl.a. med håndteringen af smitsomme sygdomme, forebyggelse af antibiotikaresistens, udrulningen af de offentlige vaccinationsprogrammer og sundhedsberedskab. Vi sætter en ære i at få faglighed, ressourcer og politik til at mødes i håndteringen af smitsomme sygdomme og akutte sundhedskriser, så det rette beredskab er til stede til alle. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med andre kontorer i departementet, ministeriets styrelser samt en række andre ministerier, bl.a. Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Finansministeriet. Kontoret indgår herudover i en del internationalt arbejde i regi af bl.a. EU.

 

Borgernær Sundhed

Kontoret arbejder særligt med omstilling til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i kommuner og praksissektor og har bl.a. fokus på indsatsen for borgere med kronisk sygdom, den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, de kommunale behandlings- og genoptræningstilbud, de praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og den øvrige praksissektor. Blandt kontorets kerneopgaver er bl.a. arbejdet med nye kommunale kvalitetsstandarder, arbejdet med modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet i regi af Sundhedsstrukturkommissionen og arbejdet med en ny model for den tilskudsbaserede voksentandpleje.

 

Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed

I kontoret er fremtidens digitale sundhedsløsninger i centrum. Digitalisering spiller en stadig større rolle på sundhedsområdet, og kontoret koordinerer og udvikler ministeriets arbejde med brug af data, digitale løsninger og nye teknologier i sundhedsvæsenet, som tilsammen bidrager til mere sammenhængende behandlingsforløb, bedre kvalitet for patienterne og mere sundhed for pengene. Blandt kontorets kerneopgaver er implementering af den nationale strategi for digital sundhed, og kontoret er med til at sætte dagsordenen og sikre fremdrift i en række nationale og fællesoffentlige it- og dataprojekter. Kontoret arbejder bl.a. med områder som behandling i eget hjem, digital adgang til flere sundhedsoplysninger for borgere og fagpersoner, sundhedsapps, AI og ny teknologi samt etablering af det europæiske sundhedsdataområde. Desuden er det statslige tilsyn med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier forankret i kontoret.

 

Demokrati

I Kontoret for Demokrati leverer vi demokrati til samfundet i bred forstand. Vi har det overordnede ansvar for folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Som praktikant i efteråret 2024 skal du bl.a. bidrage til forberedelserne til kommunal- og regionalvalget i 2025. Som øverste valgmyndighed er vi desuden ansvarlige for valglovgivningen, udvikling og drift af vælgererklæringssystemet og den statslige partistøtteordning m.v. Derudover er vi sekretariat for det uafhængige Valgnævn.

 

Enhed for Life Science

I Enhed for Life Science arbejder vi bl.a. med at lægge nogle af byggestenene til fremtidens sundhedsvæsen. Vi arbejder bl.a. med rammerne for hvordan fremtidens patientbehandling kan drage nytte af forskning og innovation, hvor vi skaber bedre brug af sundhedsdata til nye behandlinger og lægemidler. I den kommende tid vil især udarbejdelse af en ny strategi for personlig medicin og lancering af en ny strategi for life science fylde. Kontoret arbejder derudover med en EU-forordning om et europæisk sundhedsdataområde, det videnskabsetiske område og sundhedsforskning, hvorfor kontorets opgaver både har en national og international dimension. Vores område har stor politisk opmærksomhed og vi har et tæt og spændende samarbejde med ministerier, styrelser, regioner og interessenter inden for life science industrien.

 

Epidemihåndtering og kvalitet i sundhedsvæsenet

Kontoret arbejder med en række sundhedsetiske emner såsom organdonation, abort, fertilitet, LGBT+ samt udvikling af kvalitet i sundhedsvæsnet. Områder som alle er højt på den politiske dagsorden og i samfundsdebatten, hvorfor man får et stort indblik i det politiske og administrative maskinrum. Kontoret varetager derudover en række koordinationsopgaver på tværs af ministeriet. Kontoret har desuden de seneste år arbejdet med centrale opgaver inden for håndteringen af covid-19 med fokus på intern og ekstern koordination.

 

Forebyggelse og Strålebeskyttelse 

I kontoret står vi for at udvikle politiske udspil, lave lovforslag og implementere initiativer på forebyggelsesområdet. Bl.a. arbejder vi med trivsel, forebyggelse af overvægt og brug af tobak og nikotin. Vi laver ministerbetjening og sikrer, at ministeren har et solidt fagligt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Du vil blive praktikant i et kontor med en uformel tone, der har fokus på faglig udvikling, feedback og læring. Som praktikant hos os vil du få indblik i den sundhedspolitiske dagsorden og de arbejdsgange, der ligger bag politikudvikling og implementering. Vi kan garantere spændende og meningsfulde opgaver - helt tæt på den politiske dagsorden, og med betydning for sammenhængkraften i sundhedsvæsnet, for arbejdsudbuddet i Danmark og ikke mindst den enkelte dansker. 

 

Internationale Forhold

Kontoret for Internationale forhold beskæftiger sig med internationalt samarbejde og varetagelse af danske interesser på det sundhedspolitiske område, herunder at Danmark drager nytte af erfaringer fra udlandet, og at dansk ekspertise bidrager til den globale folkesundhed. Kontoret håndterer konkrete internationale sager, forbereder internationale møder (eksempelvis i EU, WHO, FN m.fl.) og varetager den generelle koordination af departementets internationale arbejde og rejser. Kontoret er inddelt i de to enheder: EU-enheden og enheden for Global Sundhed. Som praktikant vil du overvejende være tilknyttet en af de to enheder.

 

Koncernøkonomi

I Koncernøkonomi kommer du helt tæt på det politiske maskinrum på sundhedsområdet. I kontoret arbejder vi tæt sammen med resten af departementet om alle politiske tiltag, der kræver finansiering, fx i forhold til kræftområdet, forebyggelse, vaccinationsprogrammer mm. Vi bidrager til de forskellige forhandlingsforløb, der foregår på sundhedsområdet, herunder forhandlingerne om udmøntning af SSA-reserven mm. Men vi er også med på den anden side af forhandlingerne, hvor pengene skal ud og leve, idet vi yder tilskud til kommunerne, regionerne og en række sundhedsfaglige organisationer, der løfter den borgernære indsats på sundhedsområdet.

 

Lægemidler

Kontoret for lægemidler beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver inden for lægemiddelområdet, både nationalt og internationalt. Kontoret skal bl.a. i den kommende tid arbejde med etableringen af et nationalt prioriteringsråd, der skal sikre mest mulig sundhed for pengene. Andre spændende opgaver, som er placeret i kontoret, er arbejdet med at sikre forsyningen af lægemidler i krisesituationer, bidrage til bekæmpelse af antibiotikaresistens samt sikre rammerne for apotekersektoren. En stor del af kontorets lovgivning er funderet i EU-retten, hvorfor mange af kontorets opgaver også har en international dimension.  Kontoret vil derfor også i den kommende tid skulle beskæftige sig med forhandling og implementering af EU-forordninger på områderne for lægemidler og medicinsk udstyr.

 

Psykiatri og Misbrug

Kontoret for Psykiatri og Misbrug beskæftiger sig overordnet set med psykiatri, mental sundhed og misbrug. Selvom det mere konkrete ansvar for at sikre behandling af mennesker med psykiske lidelser ligger hos regionerne og kommunerne, er Indenrigs- og Sundhedsministeriet med til at skabe de overordnede politiske, økonomiske og juridiske rammer. Mere konkret arbejder vi i kontoret bl.a. med sammenhæng i indsatser for mennesker med psykiske lidelser, misbrugsbehandling, ludomanibehandling, psykologordningen, retspsykiatri og behandlingspsykiatri - og meget mere.

 

Stab for minister, ledelse og kommunikation

Kontoret er placeret centralt i ministeriet tæt på minister, departementschef og sammen med ministersekretariatet. Praktikstillingerne er placeret i teamet for presse og kommunikation, som har ansvaret for såvel presse og sociale medier som intern og ekstern kommunikation, web og intranet. Kontoret løser ofte deres opgaver i tæt samarbejde med fagkontorerne i departementet og med andre presse- og kommunikationsafdelinger i koncernen.

 

Sundhedsjura

Sundhedsjura og Lovkvalitet betjener indenrigs- og sundhedsministeren og regeringen indenfor emner som det sundhedsfaglige tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder, sundhedspersoners rettigheder og pligter, autorisationsområdet og international sygesikring, patientklage- og erstatningssystemet, kosmetisk og alternativ behandling samt patienters retsstilling. Lige nu arbejder vi bl.a. med udredningen af spiralsagen i Grønland og en større dagsorden om arbejdskraft, rekruttering og fleksibilitet i opgavevaretagelsen i sundhedsvæsenet. Desuden sekretariatsbetjener kontoret et udvalg om en mere værdig død, der skal skabe offentlig debat om livets sidste tid og udarbejde et refleksionsoplæg, som skal nuancere regeringens beslutningsgrundlag for en dansk model for en mere værdig død.

 

Sundhedsøkonomi og analyse

I kontoret for Sundhedsøkonomi og Analyse har vi ansvaret for udarbejdelse af større analyser, beslutningsgrundlag, udvalgsarbejder og koordination af større økonomiske forhandlinger, der bidrager til en bedre incitamentsstruktur, styring og ressourceanvendelse på sundhedsområdet. Samtidig koordinerer kontoret en række af de politiske forhandlingsprocesser på ministerområdet fx forhandlinger om regionernes økonomi og finanslovsforhandlinger. Herudover monitorerer, analyserer, fortolker og videreformidler vi udviklingen i sundhedsvæsenet - både til ministeren og internt i ministeriet. Konkret er fokus bl.a. på afviklingen af behandlingsefterslæbet på sygehusene, prioritering og effektivisering, løft af psykiatriområdet, samarbejdsprogrammet samt arbejdet med regeringens sundhedspakke på 5 mia. kr. 

 

Sygehuspolitik

I Kontor for Sygehuspolitik arbejder vi for at udvikle og forbedre sygehusvæsenet over en bred kam med udgangspunkt i de politiske prioriteringer. Vores fokus er dels at sikre, at patienterne modtager den bedst mulige behandling af højeste internationale kvalitet, samtidig med at vi arbejder for at udvikle de organisatoriske og strukturelle rammer, som understøtter, at sygehusene og personalet kan levere den bedst mulige behandling ud fra den enkelte patients behov. I kontoret arbejder vi bl.a. med livstruende sygdomme såsom kræft- og hjerteområdet, kapacitetsudfordringer i sundhedsvæsenet, patientrettigheder, akutberedskabet og videreuddannelse af sundhedspersonale.

 

Team Borgerbreve

I Team Borgerhenvendelser er vi ansvarlige for Indenrigs- og Sundhedsministeriets 1:1-kommunikation med de borgere, der tager skriftlig kontakt til ministeriet. Sidste år fik ministeriet over 10.000 henvendelser. Vi fokuserer skarpt på at formidle kompliceret stof i et tilgængeligt og fejlfrit sprog og arbejder tæt sammen med husets fagkontorer, og de faglige styrelser og andre ministerier. Vi arbejder på at integrere kunstig intelligens i vores arbejdsmetoder. Vi deltager i netværk på tværs af både ministeriets faglige styrelser og andre ministerier, og koordinering, proces og dialog fylder derfor meget i vores hverdag.

 

Indenrigs -og Sundhedsministeriet har røgfri arbejdstid.

 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

 

Ansøgningsfrist: 04-03-2024

Ansættelsesdato: 01-09-2024

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Adresse
Slotsholmsgade
København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
09-02-2024
Udløber
04-03-2024
Kviknummer
LJA-85322495
Jobtype
Praktikant/trainee
Arbejdsområde
Kontor og administration, Politik, kultur og samfund, Sundhed
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Adresse
Slotsholmsgade
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
09-02-2024
Ansøgningsfrist
04-03-2024
Kviknummer
LJA-85322495
Jobtype
Praktikant/trainee
Kategori
Kontor og administration, Politik, kultur og samfund, Sundhed
Beliggenhed
Gem annonce